Komfort och hemkänsla

Våra lägenheter är moderna och komfortabla med mycket god tillgänglighet. I direkt anslutning till lägenheterna finns tillgång till stora sociala ytor för matlagning och andra aktiviteter. Utöver detta strävar vi alltid efter att uppföra naturliga mötesplatser som restaurang, gym och takterass med växthus. Grundtanken är att skapa hemtrevliga och bekväma bostäder där du kan njuta av livet.

Omsorg och trygghet

Vi bygger bostäder som anpassas för att erbjuda en hög grad av trygghet och för att ge de bästa förutsättningarna för ett självständigt liv och en god omsorg. För oss är det essentiellt att vara lyhörda för våra hyresgästers behov och önskemål och att sätta oss in i de boendes vardagssituationer. Det blir då möjligt att säkerställa bostäder som är optimerade för att leverera högkvalitativ omsorg och trygghet för både de boende och deras närstående.

Hållbarhet och innovation

DAWASTA har som ambition att alla delar av en byggands livcykel ska ha minimal klimatpåverkan. Våra byggnadsplatser ska vara gröna och våra byggnader ska vara smarta och långsiktigt hållbara. Företaget ska aktivt arbeta för att hitta innovativa lösningar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Ansvar och kvalitet ska finnas i allt vi gör både i vårt operativa arbete och i hur vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter framåt. För att försöka bemästra utmaningar inom social och ekologisk hållbarhet samt leva upp till våra hyresgästers, de boendes och våra egna högt ställda förväntningar, arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och miljöarbete i alla led. Vårt mål är att erbjuda den främsta bostaden och samtidigt vara en långsiktig och ansvarstagande förvaltare. För att nå detta mål måste vi vara drivande i utvecklingen av nästa generations hållbara boenden.

I utvecklingen av nya kvarter och boenden ska det sociala ansvaret vara centralt. Vi strävar exempelvis alltid efter att skapa attraktiva, gröna och inkluderande offentliga och verksamhetsanknutna mötesplatser på våra fastigheter.

DAWASTA har ett stort miljöengagemang och försöker minimera vår miljöpåverkan i alla led av verksamheten.

Grundstenar ur vårt miljöprogram är:

  • Byggnaderna ska uppföras i robusta, miljövänliga och giftfria material
  • All nybyggnation ska certifieras enligt miljöbyggnad silver
  • Arbeta för att samtliga byggarbetsplatser ska vara gröna
  • Verka för att minimera vattenförbrukning
  • Minimera energiförbrukning och avfallsmängder i produktion och förvaltning
  • Sträva efter att uppvärmning ska ske med berg- eller fjärrvärme